Biuro konstrukcyjne

Jesteśmy wykwalifikowanym zespołem inżynierów. Doświadczenie i wiedza zebrane podczas pracy w branży mechanicznej pozwoliły nam założyć własną firmę. Wykonujemy usługi związane z drukiem 3D, w których zakres wchodzi: pomoc przy wyborze technologii, przygotowanie pliku do druku 3D, druk 3D oraz obróbka wydrukowanych modeli. Dzięki tak kompleksowej usłudze jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa zarówno wierne prototypy jak i krótkie serie produkcyjne lub narzędzia specjalne. Ponadto zajmujemy się projektowaniem elementów oraz wykonujemy dokumentację techniczną.

Firma 3D Element to przede wszystkim zespół wykwalifikowanych inżynierów.
Nasza oferta opiera się na dwóch uzupełniających się wzajemnie działalnościach:
– Biuro konstrukcyjne
– Druk 3D

Biuro konstrukcyjne

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu tworzymy profesjonalne biuro konstrukcyjne, mogące sprostać nawet najtrudniejszym Państwa oczekiwaniom. Zajmujemy się przede wszystkim konstruowaniem części mechanicznych do nowych maszyn i urządzeń, ale także stanowisk jak i całych linii produkcyjnych. Projektowanie CAD 2D i 3D to niezbędne narzędzie w naszej pracy, którym posługujemy się niezwykle sprawnie. Projektowanie CAD z wykorzystaniem najnowszych, profesjonalnych programów inżynierskich pozwala nam tworzyć pełną dokumentację techniczną niejednokrotnie poszerzoną o wizualizację 3D. Współpraca z doświadczonymi wykonawcami pozwala nam zaproponować Państwu najwyższą jakość dostarczanych gotowych produktów. Jako biuro konstrukcyjne możemy pochwalić się projektami wykonanymi w takich branżach jak m.in. branża spożywcza, RTV, AGD czy systemów zabezpieczeń.

Przeczytaj więcej o naszej firmie

DRUK 3D – ZASTOSOWANIA

Wykonujemy wydruki 3D i związane z nimi usługi, w zakres których wchodzi: pomoc przy wyborze technologii, przygotowanie pliku do druku 3D, drukowanie 3D oraz obróbka wydrukowanych modeli. Dzięki tak kompleksowej usłudze jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa wydruki 3D zarówno wiernych prototypów jak i krótkich serii produkcyjnych lub narzędzi specjalnych. Projektowanie CAD 3D w naturalny sposób uzupełnia druk 3D i związane z nim usługi. Wydruki 3D wykonujemy tylko na profesjonalnych maszynach, sprawdzonych producentów. Zapraszamy do kontaktu w celu zasięgnięcia szerszej informacji na temat możliwości jakie daje drukowanie 3D.

Drukowanie 3D pozwala między innymi:
– zredukować koszty produkcji
– uniknąć ewentualnych wad konstrukcyjnych przed wprowadzeniem detalu do produkcji
– przeprowadzić badania rynku przed podjęciem decyzji, który model wprowadzić do produkcji seryjnej
– przyspieszyć proces wdrażania produktu na rynek
– wyprodukować krótkie serie elementów funkcjonalnych oraz elementy o skomplikowanych kształtach, niemożliwe do uzyskania innymi metodami

PROTOTYPY

Umiejętne połączenie proponowanych przez naszą firmę usług druku 3D i związanych z nim procesów obróbki, pozwala nam tworzyć wierne prototypy projektowanych przez Państwa elementów i urządzeń. Oferujemy wykonanie prototypu, który będzie prezentował element bądź urządzenie, które w przyszłości trafi na rynek. Skorzystanie z takiej oferty pozwoli Państwu uniknąć ewentualnych wad konstrukcyjnych przed wprowadzeniem detalu do produkcji, przeprowadzić badania rynku przed podjęciem decyzji, który model produktu wprowadzić do produkcji seryjnej oraz przyspieszyć proces wdrażania produktu na rynek. Po spotkaniu i przedstawieniu przez Państwa projektu, cała reszta związana z doprowadzeniem zamówionego detalu do postaci, której Państwo oczekują pozostaje po naszej stronie. Zajmiemy się doborem odpowiedniej technologii, wykonamy wydruk, zastosujemy odpowiednią obróbkę i dostarczymy Państwu gotowy prototyp.

DRUK 3D

Firma 3D Element oferuje usługi inżynieryjne. Naszą główną działalnością jest druk 3D. Specjalizujemy się w przyrostowych metodach wytwórstwa elementów materialnych. W ich skład wchodzą wymienione niżej technologie. Ogólna zasada, która charakteryzuje druk 3D polega na budowaniu detalu poprzez nakładanie jego kolejnych warstw.

Stosowanie druku 3D pozwala:

  • zredu­ko­wać kosz­ty pro­du­kcji
  • unik­nąć ewentu­alnych wad kon­stru­kcyj­nych przed wpro­wa­dze­niem de­talu do pro­du­kcji
  • prze­pro­wa­dzić ba­da­nia ryn­ku przed pod­jęciem de­cyzji, który mo­del pro­du­ktu wpro­wa­dzić do pro­du­kcji se­ryj­nej
  • przy­spie­szyć pro­ces wdra­ża­nia pro­du­ktu na ry­nek
  • wy­produ­ko­wać krót­kie se­rie ele­men­tów funk­cjona­lnych w krót­kim cza­sie
  • wypro­du­ko­wać ele­men­ty o skom­pli­kowa­nych kształ­tach, nie­moż­liwe do uzys­kania innymi meto­da­mi

PROJEKTY 3D W PROGRAMIE CAD

Wychodzimy z pomocą do klientów, którzy chcą zrealizować swój pomysł, ale nie korzystają z programów CAD 3D. Korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach technicznych, popartych kilkuletnim doświadczeniem konstruktorskim, chcemy zaproponować Państwu pomoc, doradztwo lub wykonawstwo całego projektu. Zapewniamy przy tym pełną poufność. Biegła obsługa programów CAD 3D umożliwia nam sprawne i profesjonalne wykonanie każdego zlecenia.

PRODUKCJA JEDNOSTKOWA I KRÓTKOSERYJNA

W zakres usług jakie proponujemy wchodzi również produkcja jednostkowa lub krótkoseryjna w pełni funkcjonalnych elementów. Materiały z jakich korzystamy do realizacji tego typu zamówień to bardzo wytrzymałe poliamidy oraz popularny w przemyśle ABS. Wiele firm wybiera takie rozwiązanie dochodząc do wniosku, że tworzenie formy wtryskowej dla kilkunastu lub kilkudziesięciu elementów jest nieopłacalne. Wykonane metodą druku 3D części mogą posiadać skomplikowany kształt, trudny do uzyskania inną metodą produkcyjną, a jednocześnie charakteryzować się dużą wytrzymałością. Jednostkowa produkcja elementów funkcjonalnych znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy zniszczeniu ulegnie część, której zamiennik jest trudno dostępny lub niedostępny. Wtedy na podstawie dokumentacji bądź uszkodzonego detalu wykonujemy dla Państwa część zamienną.

MJP – Multi Jet Printing

MJP (Multi Jet Printing) to technologia polegająca na nakładaniu warstw materiału budulcowego, którym są płynne fotoutwardzalne żywice akrylowe o różnych właściwościach lub specjalny wosk o podwyższonej temperaturze topnienia stosowany do odlewów metodą wosku traconego. W miejscach gdzie wymagane są podpory natryskiwany jest wosk innej barwy i o niższej temperaturze topnienia. Proces drukowania tą metodą polega na jednoczesnym nanoszeniu materiału budulcowego i podporowego. Po nałożeniu przez głowicę drukującą odpowiedniej warstwy, jest ona utwardzana światłem UV. Proces ten powtarzany jest do ukończenia modelu.

 

Po zakończeniu pracy drukarki należy usunąć struktury podporowe. W tym celu element z drukarki umieszczany jest w specjalnej podgrzewanej komorze, w której wytapiany jest wosk podporowy. Tego typu rozwiązanie nie pozostawia widocznych śladów w miejscach, gdzie znajdowała się podpora oraz umożliwia wykonywanie niezwykle precyzyjnych struktur.

Technologia ta charakteryzuje się wyjątkowo prostą i nieinwazyjną metodą usuwania struktur podporowych, bardzo wysoką dokładnością wymiarową we wszystkich osiach oraz możliwością użycia materiałów o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Tajemnica druku płaskiego

Druk wklęsły, płaski i wypukły – trzy techniki druku, bez których poligrafia by nie istniała, a jednocześnie są to techniki wykorzystywane w druku artystycznym i specjalnego przeznaczenia. O druku płaskim słów kilka warto więc powiedzieć.

Druk płaski stosuje się przede wszystkim w technikach graficznych i poligraficznych. Forma drukowa jest tutaj płaska i to jest jej cecha charakterystyczna. Miejsca drukujące i niedrukujące są umieszczone na tej samej płaszczyźnie i tym samym poziomie. Druk płaski występuje w dwóch rodzajach techniki, czyli, jako metoda bezpośrednia – jest to wtedy litografia albo światłodruk. Tutaj forma drukowa styka się z materiałem drukarskim oraz jest jeszcze metoda pośrednia – jej przedstawicielką jest popularna technika offsetowa – tutaj obraz, który jest wykorzystywany w druku, przenosi się z formy drukowej (matrycy) na element pośredni. Kolejną czynnością jest dostarczenie go na konkretne podłoże drukowe, czyli materiał, na którym obraz jest drukowany. Z kolei w litografii matrycą drukową jest specjalny kamień litograficzny. Technika ta istnieje dzięki zjawisku przyciągania lub odpychania cząsteczek wody. Ojcem litografii jest Alojz Senefelder, który odkrył to zjawisko.

We współczesnym przemyśle poligraficznym te wszystkie zasady wykorzystuje technika offsetowa. Natomiast przemysłową techniką druku płaskiego jest światłodruk. Należy jednak pamiętać, że światłodruk ma okrojone możliwości zastosowania.

Historia drukarni

Drukarnia – słowo znane niemal każdemu. To miejsce, w którym drukuje się książki, gazety, czasopisma, kalendarze, broszury, ulotki, miejsce, gdzie powstaje słowo drukowane. Jednak tyko nieliczni znają historię polskich drukarni, a warto ją poznać.

Pierwsze drukarnie w Polsce zakładali wędrowni drukarze. W 1473 roku została otwarta pierwsza stacjonarna drukarnia w Krakowie. Drukarnia ta była czynna do 1477 roku. Jej założycielem był bawarski czeladnik K. Straube. Kolejnym ważnym w tamtym okresie centrum drukarskim był Wrocław. Tu istniał zakład K. Elyana, który wydrukował modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Mario i Wierzę w Boga. W Gdańsku zaś funkcjonowała drukarnia Baumgartena.

Rozwój stałych drukarni nastąpił w XVI wieku. Kraków był głównym ośrodkiem drukarstwa w Polsce prawie do końca tego okresu. W Krakowie został wydany pierwszy mszał, który był specjalnie bogato zdobiony drzeworytami. Tu też wydano pierwszą książkę napisaną w języku polskim. Była to „Historia umęczenia”. Inną znaną drukarnią krakowską z tego okresu była drukarnia Hallera – monopolisty w druku dzieł liturgicznych dla Kościoła i podręczników dla Akademii Krakowskiej. W II połowie XVI wieku na terenie Krakowa działało już 12 drukarni. Między innymi drukarnie Januszowskiego, Unglera i Wietora. Te drukarnie miały przeogromny wpływ na upowszechnianie języka polskiego. W tym też czasie rozwinęło się drukarstwo żydowskie w Lublinie, mieście, które stało się jednym z ważniejszych ośrodków drukarskich w Polsce. Łącznie w XVI wieku wydrukowano około 3, 5 mln książek.

Takie były początki polskiego druku.

Druk wielkoformatowy

Wielkie plakaty, banery czy reklamy zawieszane na budynkach. Wszystko to jest tak zwanym drukiem wielkoformatowym. Druk wielkoformatowy to specjalistyczny nadruk, którym zajmują się tylko wysoko wyspecjalizowane drukarnie. Co to jest druk wielkoformatowy?

Druk wielkoformatowy to rodzaj druku, który stosuje się na dużych, wielkogabarytowych powierzchniach. Powstał dzięki możliwości wykorzystania głowic atramentowych tak zwanych piezoelektrycznych. Głowice były wykorzystywane do druku z roli na podłożach, których szerokość przekraczała 1 m. Pierwsze wydruki wielkoformatowe musiały być laminowane. Warstwa laminatu zabezpieczała je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki zastosowaniu specjalnego tuszu solwentowego, laminat przestał być potrzebny i nastąpił szybki rozwój druku wielkoformatowego. Druk wielkoformatowy solwentowy dzielimy na miękki i twardy. Twardy charakteryzuje się gorszą jakością (poprzez zastosowanie agresywnego tuszu) wydruku, ale jest bardziej odporny na działanie promieni słonecznych i uszkodzenia mechaniczne. Wydruk miękki natomiast to różne techniki druku i tuszu. Różnią się one trwałością, zapachem, a także szkodliwością.

Do druku wielkoformatowego drukarnie używają jeszcze tak zwanego druku UV, gdzie tusz jest utwardzany specjalnymi lampami UV. Jednak ta technologia jest trudna w użyciu i bardzo droga. Ostatnio rynek podbija także druk lateksowy. Jest bardzo trwały, ekologiczny i można go stosować na różnych materiałach.

Druk offsetowy

Druk offsetowy jest to przemysłowa gałąź druku zajmująca się drukiem płaskim. Opłacalność jego zastosowania osiągamy przy pewnym nakładzie danego wydawnictwa jakie zamierzamy przygotować. Przyjęło się ze opłacalność druku offsetowego wraz z niższą cena przychodzi wraz z drukowaniem nakładów wydawnictw które przekraczają 1500 sztuk. Druk offsetowy w chwili obecnej jest najczęściej stosowana forma drukowania materiałów. Polega on na przeniesieniu treści która mamy naniesiona na wałek lub blachę drukarska za pomocą maszyny offsetowej na papier. Ze względu na różnicę w druku offsetowym możemy ten rodzaj druku podzielić na w zasadzie dwa rodzaje. Mamy zatem druk offsetowy arkuszowy gdzie trzesci przenoszone sa na wcześniej docięte do odpowiedniego formatu arkusze papieru lub tez druk offsetowy rolowy lub inaczej zwany drukiem zwojowym w którym obracający się wałek nanosi informacje na zwinięty w role papier. Jeśli chodzi o druk rolowy posiadamy dwa rodzaje tego typu druku. Pierwszym jest druk na zimno a drugim druk na ciepło ( tak zwane heatset i coldset ). Druk rolowy stosowany jest do drukowania nakładów wydawnictw w dużych nakładach takich jak gazety, duże nakłady ulotek reklamowych czy tez gazetki reklamowe supermarketów które na pewno każdy z nas kiedyś miał w swoich rekach. Natomiast metody druku arkuszowego nie uległy praktycznie zmianie od początku wynalezienie druku przez Gutenberga.